Środa Wielkopolska komorniksrodawlkp.pl

Zadania

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik sądowy, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornikom sądowym powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne
oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych
przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegaj±
wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania
ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego
lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik sądowy, poza zadaniami określonymi powyżej, ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów
za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad
dobrowolnymi
publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej
oferty.
art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji
Procedura

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
art. 797 Kpc
Wniosek egzekucyjny powinien zawierać:
1) oznaczenie komornika, do którego jest skierowany;
2) oznaczenie wierzyciela, z podaniem imienia i nazwiska bądź nazwy, adresu zamieszkania
bądź siedziby (w razie występowania także oznaczenie pełnomocnika procesowego
albo przedstawiciela ustawowego); celowe też jest wskazanie nr rachunku bankowego
do przekazywania wyegzekwowanych kwot;
3) oznaczenie dłużnika, z podaniem imienia i nazwiska bądĽ nazwy, adresu zamieszkania
bądĽ siedziby; celowe też jest wskazanie innych danych: PESEL, REGON, NIP, seria i nr dowodu
osobistego (w przypadku prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej także:
siedziby przedsiębiorstwa, miejsca wykonywania działalności produkcyjnej, magazynów
surowców i produktów gotowych, punktów handlowych);
4) określenie ¶wiadczenia, które ma być spełnione (zgodnie z tytułem wykonawczym):
- w przypadku świadczeń pieniężnych należy podać kwotę należności głównej oraz kwoty
świadczeń ubocznych, to jest odsetek i kosztów postępowania, w którym doszło do
wydania tytułu egzekucyjnego,
- w przypadku świadczeń niepieniężnych musi być ono jasno i jednoznacznie sprecyzowane;
5) określenie sposobów egzekucji (np. z ruchomości, wierzytelności, rachunków bankowych,
wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych-rentowych, praw majątkowych,
nieruchomości);
6) wskazanie konkretnych składników majątkowych dłużnika, z których prowadzona ma
być egzekucja, to jest przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela - przykłady:
- samochód osobowy marki ....., o nr rej. ....., obrabiarka ....., znajdujaca się pod adresem .....,
- wierzytelność z tytułu dostarczonych towarów (zakontraktowanych produktów rolnych,
wykonanych usług, robót budowlanych, najmu, dzierżawy, umowy zlecenia, umowy
o dzieło, umowy pożyczki, umowy agencyjnej, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia)
przysługująca dłużnikowi od .....,
- rachunek bankowy w banku ..... (ewentualnie nr tego rachunku),
- wynagrodzenie za pracę otrzymywane od .....,
- świadczenie emerytalne (rentowe) pobierane z ..... (ZUS Oddział w....., KRUS Oddział w.....,
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie, Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie),
- prawa majątkowe: udziały w spółkach (z o.o., jawnej, partnerskiej, komandytowej, cywilnej),
papiery wartościowe (akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne),
prawa do działu majątku (zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku
dorobkowego małżonków), prawa członkowskie w spółdzielni, autorskie prawa majątkowe,
prawa do patentu, prawa ochronne na wzór użytkowy i znak towarowy, prawa z rejestracji
na wzory przemysłowe,
- nieruchomość (ułamkowa część nieruchomości) położona ....., dla której Sąd Rejonowy
w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr .....;
7) podpis wierzyciela albo jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego;
8) wymienienie załączników - poza nieodzownym zawsze tytułem wykonawczym, najczęściej
występuj±:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela
w postępowaniu egzekucyjnym,
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych - dokument, z którego
wynika uprawnienie do reprezentowania wierzyciela w postepowaniu egzekucyjnym
(np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
art. 125-130 w zw. z art. 13 § 2 Kpc,
art. 796-803 Kpc

UWAGA:
→ W przypadku skorzystania z prawa wyboru komornika w trybie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach
sądowych i egzekucji
wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na
piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji

→ W przypadku, gdy wierzyciel nie może wskazać konkretnych składników majatkowych dłużnika,
z których prowadzona ma być egzekucja, celowe jest zlecenie
komornikowi poszukiwanie za
wynagrodzeniem majątku dłużnika
w trybie art. 7971 Kpc.
art. 7971 w zw. z art. 801 Kpc


Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem
wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
art. 776 Kpc

Zgodnie z treścią art. 777 § 1 Kpc
tytułami egzekucyjnymi s±:
1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
jak również
ugoda zawarta przed sądem;
11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu
wykonaniu;
2) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
21) ugoda przed mediatorem;
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w
drodze egzekucji
sądowej;
4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje
obowiązek zapłaty sumy
pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do
gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych,
albo też obowiązek wydania rzeczy
indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku
wpisanego
do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje
obowiązek zapłaty sumy
pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej
albo oznaczonej za pomocą klauzuli
waloryzacyjnej, gdy akt określa
warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko
dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak
również termin,
do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi
klauzuli wykonalności;
6) akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności
obciążonych
hipotek±, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się
egzekucji z obciążonej nieruchomości
albo wierzytelności, w celu zaspokojenia
wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności
podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą
klauzuli
waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają
wierzyciela do prowadzenia egzekucji
o część lub całość roszczenia, jak
również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może
wystąpić o
nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.
§ 2. Oświadczenie dłużnika, o którym mowa w § 1 pkt 4 lub 5, może być złożone
także w odrębnym
akcie notarialnym.
§ 3. Tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem
osobistym
właściciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym
albo zastawem, poddaje
się egzekucji z obciążonych składników w
celu zaspokojenia zastawnika. Przepis § 1 pkt 6
stosuje się odpowiednio.


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.
Copyright (c)2009 Agrokomp