Środa Wielkopolska komorniksrodawlkp.pl

O Komorniku

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, powołanym na stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości. Przy wykonywaniu czynności komornik sądowy podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

art. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji

Bernard Gust – prawnik, od urodzenia związany z Wielkopolską, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2002 pełnomocnik kancelarii radcy prawnego – kierownik biura prawnego. Od 2002 r. związany zawodowo z problematyką sądowego postępowania egzekucyjnego – jako aplikant, a następnie asesor komorniczy. Odbył także roczną praktykę sądową.
Jego dotychczasowa praca jako prawnika nie ograniczała się tylko do stosowania prawa, bowiem w 2007 r. – będąc współorganizatorem inicjatywy asesorów komorniczych Apelacji Poznańskiej – brał czynny udział w pracach Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej, przedstawiając propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z przedstawionych rozwiązań zostały przyjęte przez Parlament i obowiązują od dnia 28 grudnia 2007 r.
Nie związany z żadną partią polityczną.
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2009 r. powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.Na stanowisko komornika sądowego może zostać powołana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada nieposzlakowaną opinię;
4) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub
zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
8) odbyła aplikację komornicz±;
9) złożyła egzamin komorniczy;
10) pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata;
11) ukończyła 26 lat.

art. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji

Komornik sądowy uzyskuje prawo wykonywania czynności z dniem złożenia ślubowania według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako komornik powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie
z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami uczciwości, godności i honoru.”.
art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.
Copyright (c)2009 Agrokomp